FAQ

Je možné, aby tablety BEP poškodily motor?

Vzhledem k tomu jak BEP působí to není možné. Tato otázka se objevuje vždy, když se člověk setkává s něčím novým, neznámým. Je zcela pochopitelná, zvláště když se jedná o něco takového, jako je provozuschopnost auta, bez kterého si už nedovedeme svůj život ani představit. Několik let jsme se věnovali podrobným zkouškám a testům BEP s cílem ověřit jeho bezpečnost. U nezávislých certifikovaných laboratořích (SGS, VÚRUP) jsme nechali ověřit, zda po použití BEP palivo splňuje požadavky platných norem na jednotlivé druhy paliv, což je základní podmínka pro to, aby nedošlo k poškození motoru. Další nezávislé zkoušky potvrdili, že dochází k pozvolnému a šetrnému čištění vnitřních částí motoru, včetně vstřiků, ventilů, EGR ventilů. Navíc je vyčištěný i celý výfukový systém a i jeho součásti jako katalyzátory a filtry pevných částic. Toto vše je zdokumentováno v jednotlivých zprávách z testů. Je-li motor i výfukový systém prokazatelně čistý a nevznikají jakékoli úsady, není žádný důvod k poškození motoru. Aditivum BEP, však neumí zabránit vadám materiálu vzniklým při jejich výrobě. Při zkouškách prováděných na lokomotivách jsme se společnosti České dráhy a.s. zavázali k úhradě případně vzniklého poškození motoru lokomotivy i poplatkům za ztráty vzniklé odstavením lokomotivy. Nic takového se během skoro půl roku trvajících nestalo. Uživatelé BEP za celou dobu jeho používání (někteří za více jak čtyři roky) nezaznamenali žádné poškození motoru nebo výfukového systému.

 

Byly tablety BEP testovány?

Ano, a v tom se lišíme od většiny dostupných aditiv. Už více jak čtyři roky se intenzivně zabýváme testy a zkouškami účinků našich tablet. Nejvýznamnější zkoušky byly provedeny nezávislými institucemi. Mezi tyto instituce patří například DEKRA, Strojírenský zkušební ústav n.p., Lokotrans servis s.r.o., ČD a.s., Centrum dopravního výzkumu a celá řada dalších. Teprve na základě výsledků těchto zkoušek uvádíme v našich materiálech prokazatelné a potvrzené účinky našich tablet. Na základě testování je tableta průběžně vylepšována pro dosahování  větší efektivity a funkčnosti.

Pro jaké motory může být tableta BEP použita?

Aditivum BEP můžete použít  pro všechny nejčastěji používané spalovací motory na tekutá uhlovodíková paliva, jako je motorová nafta, benzín nebo LPG, včetně povinně přimíchávaných složek. Dokonce je možné BEP použít i do tzv. čistých metylesterů (B100, FAME) nebo ethanol. Pro znalce aditiv na bázi minerálních olejů (to jsou téměř všechna běžně dostupná aditiva na trhu)  je to téměř nepředstavitelné. Vysvětlení je jednoduché. BEP neobsahuje žádný minerální olej ani látky, které musí být kompatibilní s daným druhem paliva. BEP neovlivňuje molekulární strukturu paliva jako ostatní aditiva, ale působí až při procesu hoření paliva, který kladně ovlivňuje.  Proto může efektivně působit v různých typech tekutých paliv. Použití BEP se neomezuje jen na osobní automobily, ale úspěšně ho můžete použít také u těžké lesní techniky, nákladních automobilů, autobusů, kamionů, menších soukromých či komerčních lodí a pro domácí pracovní či profesionální techniku včetně dieselelektrických generátorů. Zkrátka všude, kde je použitý spalovací motor na tekutá uhlovodíková paliva.

 

Jak často mám tablety BEP používat?

Ideálně při každém tankování (nejprve vhoďte vždy tabletu, pak natankujte). 

 

1. Vhoďte tablety do nádrže (počet dle plánovaného množství paliva).

2. Zastrčte tankovací pistoli do nádrže a natankujte.

 

Opačný postup není možný! 

 

Když přestanete tablety používat, přestanou fungovat i jejich účinky.

 

Snižují tablety BEP emise?

Ano, díky kvalitnějšímu, úplnému prohoření a zvýšení efektivnosti spalování, je uvolňováno méně nespálených částic. Velkého objemu emisí si můžete povšimnout  při startování studeného motoru (až 10 krát více než dosáhnete potřebné teploty motoru). Tablety BEP excelují i v těchto situacích. 

Zlepší tablety BEP startování motoru v chladných podmínkách?

Ano, zlepší. Ujistěte se však, především u dieselu, že tankujete pouze kvalitní palivo, které je určeno pro nižší teploty. Boogie Energy Pill neupravuje palivo pro tyto podmínky.

Pomohou tablety BEP i starším autům?

Ano, pomohou. Starší motory jsou používány již delší dobu a mají tak více usazenin na vstřikovačích, ventilech a dalších částech motoru. Tyto zbytky musí být odstraněny. Tablety BEP aktivně, pozvolna usazeniny odstraní.  Tento proces obvykle proběhne  po spotřebování několika nádrží. Poté si všimnete, že motor opět “běhá” jako dříve, bude citlivější, bude mít vyšší výkon a bude pracovat efektivněji.

Existuje garance v případě poškození motoru použitím tablet BEP?

1) Za celou dobu používání tablet BEP (více jak 4 roky) nedošlo k žádnému poškození motorů.

2) Výrobce tablet BEP je ale pojištěn i pro tento případ. Pokud uživatel usoudí, že k poškození došlo díky BEP, pojišťovna určí nezávislou instituci která zjistí příčinu poruchy. V případě poškození způsobeném vadou tablet BEP, bude proplacena oprava i náklady na zjištění příčiny. V opačném případě uhradí náklady na zjištění poruchy majitel vozidla.

Mohou tablety BEP negativně ovlivnit činnost filtru pevných částic a jeho regeneraci?

1) Použití Boogie Energy Pill snižuje množství pevných částic vznikající při spalování pohonné směsi a méně zatěžuje filtr pevných částic.

2) Proces čistění karbonových úsad je pozvolný a proto nijak neovlivňuje samotný filtr pevných částic ani jeho regeneraci.

Nemohou tablety BEP způsobit u starších automobilů problém po odstranění karbonových úsad? Nezačne třeba téct olej?

Boogie Energy Pill působí v palivu. Odstraňování karbonových úsad proto probíhá především na ventilech a ve spalovací komoře. V kanálech rozvodu oleje působí pouze druhotně, kdy se snižuje množství pevných částic, které se dostávají při oplachu válců do oleje.